Βίβλος, διάβασμα

[TGV] ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:39
39 Εσείς μελετάτε με ζήλο τις Γραφές, με την πεποίθηση πως σ’ αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή· ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα.


[TGV] ΨΑΛΜΟΙ 1:2
2 Αντίθετα, είναι με το νόμο του Κυρίου
σύμφωνο ό,τι επιθυμεί,
μέρα νύχτα στοχάζεται το νόμο του.


[TGV] ΨΑΛΜΟΙ 119:97
97 Πόσο αγαπώ το νόμο σου!
Όλη τη μέρα είν’ αυτός ο στοχασμός μου.