Τιμή: Γονείς, άλλοι

[TGV] ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:1-3
1 Εσείς, παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου· αυτό άλλωστε είναι το σωστό.
2 Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση:
3 για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη.


[TGV] Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 2:17
17 Όλους να τους τιμάτε· να αγαπάτε τους αδερφούς σας χριστιανούς· να σέβεστε το Θεό· να τιμάτε τον αυτοκράτορα.