Θάνατος

[TGV] ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:25-26
25 Τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή·
26 εκείνος που πιστεύει σ’ εμένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει· και καθένας που ζει κι εμπιστεύεται σ’ εμένα δε θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό;»